Disclaimer

Door het gebruiken van deze website ga je akkoord met de voorwaarden van Mobilize Financial Services, die voorwaarden worden hieronder beschreven.

De informatie op deze website is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Mobilize Financial Services garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, ook niet dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Mobilize Financial Services is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn incl. assusrantiebelasting of btw, tenzij anders vermeld.

GEBRUIK VAN LINKS

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van andere partijen dan Mobilize Financial Services. Zulke links worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. Mobilize Financial Services heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Mobilize Financial Services is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van het intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij Mobilize Financial Services of haar licentiegevers. Mobilize Financial Servicesof haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

© Mobilize Financial Services 2024